Stadgar för Sundborns Hembygdsförening

Reviderade vid årsmöte 2011-03-27

§ 1

Föreningens namn är Sundborns Hembygdsförening.
Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2.
Föreningen är medlem i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

§ 2

Sundborns Hembygdsförening verkar inom Sundborns gamla socken och är ett öppet och gemensamt organ för alla av bygdens utveckling i forntid, nutid och framtid intresserade.
Föreningen vill särskilt vidareföra traditioner inom folkmusik, folkdans och folkdräkt men även stödja nya uttrycksformer av skilda slag.
Föreningen vill verka för en aktiv miljövård och för att bygdens miljövärden blir tillgängliga för alla samt i samband därmed vårda bygdens kulturminnen och dokumentera det kulturhistoriska utvecklingsförloppet.

§ 3

Föreningen består av medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet. Person som vill bli medlem och bejakar de i § 2 angivna målsättningarna, registreras som medlem utan särskild ansökan sedan medlemsavgiften blivit betald.

§ 4

Allmänna sammanträden med föreningens medlemmar är dels årsmöte, dels extra allmänt sammanträde. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och utser styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Extra allmänt sammanträde med föreningens medlemmar skall hållas när föreningens styrelse eller revisorer så påfordrar eller minst 1/5 av föreningens medlemmar skriftligen, med angivande av anledning, begär det i framställning till föreningens ordförande.

§ 5

Årsmöte med föreningen skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlemmar som erlagt medlemsavgift för närmast föregående år senast den 31 december samma år.
Medlemsavgift i form av familjeavgift gäller vid omröstning för en röst.
Rösträtten kan ej utövas genom fullmakt.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till envar föreningsmedlem senast 14 dagar före mötet.
Medlem som så begär skall senast sju dagar före mötet få årsmöteshandlingar sig tillsända.
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordning.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll och vid behov fungera som rösträknare.
4. Föredragning av styrelsens årsberättelse och bokslut samt fastställande av resultat- och balansräkningar.
5. Föredragning av revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande och styrelseledamöter jämte suppleanter.
8. Val av revisorer jämte suppleanter.
9. Val av kommittéledamöter för dräktkommitté och foto- och dokumentationskommitté.
10. Val av tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.

Mandaten för två av ledamöterna förlängs med ytterligare ett respektive två år.

11. Fastställande av budget för det innevarande verksamhetsåret.
12. Bestämmande av medlemsavgiften.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.

Fråga utöver dem som upptagits i det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får, om ¾ av föreningens samtliga medlemmar så medger, diskuteras men ej föranleda beslut av årsmötet.

Motion till årsmötet kan väckas av varje medlem i föreningen.
Sådan motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast den 31 januari närmast före årsmötet.
Styrelsen skall skriftligen yttra sig, med till- eller avstyrkan, över väckta motioner och med angivande av motiven för sitt ställningstagande.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet såvida inte dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten.
Begäres votering vid personval skall sådana ske genom sluten omröstning.

§ 6

För extra allmänt sammanträde gäller i motsvarande mån och tillämpliga delar vad som om årsmötet föreskrives i § 5 ovan.

§ 7

Föreningens styrelse har sitt säte inom Sundborns församling, Falu kommun, och leder föreningens verksamhet enligt § 2 ovan och beslut vid allmänna sammanträden.
Härutöver åligger det styrelsen att, om erforderligt, fastställa delegationsordning avseende styrelsen och dess arbetsutskott, arbetsgrupper och kommittéer samt eventuellt anställd personal, att svara för att bokföring och medlemsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt, att förelägga årsmötet förslag, dels till budget enligt § 5 punkt 11 ovan, dels till andra åtgärder av betydelse för föreningens verksamhet, samt att teckna föreningens firma i den mån så icke sker av två personer, som styrelsen utser, eller av kassören såvitt gäller bankgiro och bankärenden.
Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter jämte fem, icke personliga suppleanter.
Ordförande väljs på årsmötet för tid intill nästa årsmöte.
Styrelseledamot väljs för tiden intill det årsmöte som infaller två år efter valet. Vid varje årsmöte väljes växelvis tre ledamöter.
Styrelsesuppleant väljs varje år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt övriga funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen.
Styrelsen kan vidare utse ett allmänt arbetsutskott.
Till ledamöter i utskott får utses endast styrelsemedlemmar. Deras antal skall vara mindre än hälften av antal styrelseledamöter.
Styrelsen kan härutöver utse, inom eller utom styrelsen, arbetsgrupper för olika ändamål.
Styrelse och utskott är beslutsmässiga då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet eller, vid lika röstetal, med ordförandes utslagsröst.
Styrelsesuppleant skall underrättas om och lämnas tillfälle delta i styrelsesammanträde även om motsvarande ordinarie ledamot är närvarande.
Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, som faller under tryckfrihetsordningen, skall ha en ansvarig utgivare, som utses av styrelsen.

§ 8

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på årsmötet dels två revisorer, som väljs växelvis för tiden intill det årsmöte som infaller två år efter valet, dels två revisorssuppleanter, som väljs för tiden intill nästkommande årsmöte.

§ 9

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade och redovisade senast den 1 februari påföljande år. Revisorernas granskning skall vara avslutad senast den 1 mars samma år.

§ 10

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande allmänna sammanträden, varav det ena skall vara årsmöte.
För beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet av det vid vardera sammanträdet representerade röstetal.
Förslag till ändring av stadgarna kan göras av styrelsen eller av enskild medlem.

§ 11

Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och på av styrelsen framlagt förslag.
För beslutets giltighet fordras minst 2/3 majoritet av det vid vardera årsmötet representerade röstetalet.
Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om disposition av förefintliga medel.